(1)
نقشبندیس. ا.; کزازیم. ج. ا.; داوود آبادی فراهانیم. ع. چهره‌شناسی رستم یک دست و هم‌گرایی و ستیزه‌گری او با رستم زال در شاهنامۀ کردی (گورانی). Jls 2017, 49, 53-79.