(1)
رادمردم.; کزازیم. ج. ا.; داودآبادی فراهانیم. تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس خان کندوله ای. Jls 2017, 49, 73-101.