(1)
ذاکری کیشا. نقد و بررسی نظریۀ ادبیات غنایی در ایران (با تکیه بر ادبیات پیش از اسلام). Jls 2017, 49, 103-126.