(1)
نجفیآ.; پهلوان نژادم.; شریفیش. رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی. Jls 2017, 49, 21-46.