(1)
رحمان زادهس.; مدرّسیف. اسطورة آفرینش در آیین ایزدی. Jls 2017, 49, 1-20.