(1)
ذوالفقاریح. انواع بومی سرودهای خراسان. Jls 2017, 49, 127-154.