(1)
استوار نامقیس. م.; زرقانیس. م.; قربان صباغم. تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام. Jls 2017, 49, 47-77.