(1)
محمودپورل. سعدی منسوب به کیست، «سعد بن ابی بکر» یا «سعد بن زنگی»؟. Jls 2018, 50, 155-176.