(1)
دهرامیم. منظومه‌های علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن (تا قرن نهم). Jls 2017, 49, 1-22.