(1)
مجردم. تصحیح چند بیت کهن فارسی بر اساس دمیة القصر باخرزی. Jls 2017, 49, 155-169.