(1)
عبادی جمیلس.; رضایی دشت ارژنهم.; قلعه خانیگ. بررسی اسطورۀ ضحاک بر اساس ساختار تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی¬استروس. Jls 2017, 49, 67-92.