(1)
سعیدیم. تحلیل سیر تخیل نظامی در اسطورة بهرام گور (با توجه به نظریة ژیلبر دوران). Jls 2018, 50, 105-129.