(1)
باقریز.; داودآبادیم. ع.; یعقوبیع. س. بررسی و تحلیل اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار «کیکاووس» در شاهنامه. Jls 2019, 50, 26-1.