(1)
بیگ‌زادهخ.; زندی طلبا. تحلیل سفر روحانی ویراف در ارداویراف‌نامه بر اساس الگوی کمبل. Jls 2018, 50, 55-76.