(1)
عظیمی یانچشمها.; میرباقری فردع. ا. بینامتنیت به مثابۀ روش و بینش تاریخ ادبیات نگاری نوین. Jls 2018, 50, 1-22.