(1)
محمودی لاهیجانیس. ع. مقایسۀ نام و لقب پادشاهان ساسانی در شاهنامه و متون تاریخی دورۀ اسلامی از سدۀ سوم تا هفتم هجری قمری. Jls 2019, 50, 112-79.