(1)
عزیزی فرا. جستاری در آنیمای دایه در داستان های عامیانۀ فارسی (با تأکید بر سمک‌عیّار، ابومسلمنامه و حسین‌کرد). Jls 2019, 51, 206-185.