(1)
نیک فرم.; بامشکیس.; مهدویم. اسکاز در داستان های ذهنِ حسین سناپور. Jls 2018, 50, 75-98.