(1)
جعفرپورم. وجوهی نویافته از مسیّب‌نامه در سنّت حماسه‌پردازی. Jls 2019, 50, 32-1.