(1)
قیومیان محمدیف.; محمدی فشارکیم. بررسي همکرد «دادن» در ساخت نويافته‌اي از فعل مرکب در کهن ترين ترجمة تورات. Jls 2019, 50, 140-117.