(1)
گیلانین. ا.; خزاعین. بازتاب فرهنگ ایران باستان در کتاب تاریخ بیهقی. Jls 2018, 50, 99-123.