(1)
اتونیب. «کک کوهزاد» و «شکاوند کوه» دو داستان از روایتی واحد. Jls 2019, 51, 184-167.