(1)
کراسنوولسکاآ. افسون درخت میوه در اروپا و ایران. Jls 2019, 51.