(1)
غفوریف. گزارش جَنگ 572م. در شاهنامه و ویژگی‌های منبع فردوسی. Jls 2019, 51, 258-237.