(1)
نحویا. دربارة دو واژة کمیاب شاهنامه (یادگار، سِند). Jls 2019, 51, 270-259.