(1)
شفیعی کدکنیم. عیّاری و شاطری، در سندی بسیار کُهَن. Jls 2019, 51, 16-1.