(1)
فتوحی رود معجنیف. ر. م.; تائبیت. بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن. Jls 2011, 43, 45-72.