(1)
قوام ق.; سنچولیس. مجاز مرسل وپیوند آن با ابهام در شعر نیما،اخوان،سپهری و فروغ فرّخزاد. Jls 2011, 43, 111-128.