(1)
محمدی م.; فاطمی ف.; پارساپ. بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج. Jls 2011, 43, 1-23.