(1)
کهدویی ک.; صادقیان ص.; دهقاند. بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی. Jls 2011, 43, 51-79.