(1)
مشتاق مهر م. م.; صادقی شهپر ص. ش. ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان. Jls 2011, 43, 81-108.