(1)
علیزاده بیرجندی ع. ب.; رجبلو ر. نقد و بررسی سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان. Jls 2011, 43, 109-134.