(1)
چرمگی عمرانی چ. ع. باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم. Jls 2011, 43, 135-146.