(1)
کجوریه.; رضوانیانق. بررسی شگـردهای تأثیـرگذاری بر مخـاطب در شعـر پست‌مـدرن ایران. Jls 2020, 53, 82-63.