بختیاریر. (2011). متن‌های ضد مانوی (فارسی میانة زردشتی). جستارهای نوین ادبی, 43(4), 27-42. https://doi.org/10.22067/jls.v43i4.10184