یاحقّیم. ج., فاطمیس. ح., پورخالقی چترودیم. د., & شیبانی فرر. (1). ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه. جستارهای نوین ادبی, 44(2), 1-32. https://doi.org/10.22067/jls.v44i2.12620