صادقیم., & قربانی پورز. (1). بررسی و تحلیل کتاب‌شناسی فردوسی از سال 1357 تا سال 1387. جستارهای نوین ادبی, 44(2), 57-80. https://doi.org/10.22067/jls.v44i2.12622