مستعلی پارساغ., اله دادی دستجردیز., & دولت آبادیم. (1). فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن. جستارهای نوین ادبی, 44(2), 157-173. https://doi.org/10.22067/jls.v44i2.12628