صفرزادهص. (2008). پژوهشی در گویش تاتی شمال خراسان و کاربرد آن در تصحیح و شرح متون ادب فارسی. جستارهای نوین ادبی, 40(4), 69-90. https://doi.org/10.22067/jls.v40i4.13171