جبریس. (1). حماسه نو در شعر شاملو. جستارهای نوین ادبی, 45(1), 121-142. https://doi.org/10.22067/jls.v45i1.13459