رضاییل., & جاهدجاهع. (1). شیوة روایت دوم شخص در تخلصهای حافظ. جستارهای نوین ادبی, 44(4), 129-156. https://doi.org/10.22067/jls.v44i4.14576