آهنچیانم., & عبدلیا. (1). وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی. جستارهای نوین ادبی, 44(4), 157-182. https://doi.org/10.22067/jls.v44i4.14578