زهره وندس., & مسعودیم. (2013). نشانه‌های کیهانی در شعر و نقاشی سهراب سپهری. جستارهای نوین ادبی, 46(1), 125-158. https://doi.org/10.22067/jls.v46i1.15010