درین. (2013). شعر سنایی در لغت نامة دهخدا. جستارهای نوین ادبی, 45(3), 57-79. https://doi.org/10.22067/jls.v45i3.15925