قائمیف. (2012). تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی. جستارهای نوین ادبی, 45(1), 37-64. https://doi.org/10.22067/jls.v45i1.15989