روزبهم., & ضرونیق. ا. (2014). نوآوری‌های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره سرایی. جستارهای نوین ادبی, 46(4), 111-134. https://doi.org/10.22067/jls.v46i4.17432