گرگیجج. ا., & قائمیف. (2013). بررسی پیوند میان جنبههای انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب. جستارهای نوین ادبی, 46(2), 29-50. https://doi.org/10.22067/jls.v46i2.18145