حسن آبادیم. (2013). معنی بر ره رمز (تأویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهّر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ). جستارهای نوین ادبی, 46(2), 145-168. https://doi.org/10.22067/jls.v46i2.18501