قدسیم., یاحقیّد. م., & پورخالقی‌چترودید. م. (2014). بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی. جستارهای نوین ادبی, 47(1), 71-102. https://doi.org/10.22067/jls.v47i1.18875