فاتحیا., خوشحال دستجردیط., & ابوالقاسمیم. (2013). مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی. جستارهای نوین ادبی, 45(2), 25-59. https://doi.org/10.22067/jls.v45i2.18911